Menu Zamknij

Moda na sukces czyli Akademia Otwartego Umysłu

Miasto Łódź/Szkoła Podstawowa nr 65 im. J. Słowackiego w Łodzi realizuje projekt pn. „MODA NA SUKCES CZYLI AKADEMIA OTWARTEGO UMYSŁU”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, na podstawie umowy o dofinansowanie RPLD.11.01.02-10-0077/18-00. Projekt realizowany jest do 31.03.2021.

Fundusze europejskie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 200 uczniów i uczennic oraz wyrównanie deficytów u 82 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w projekcie działania skierowane do uczniów i uczennic Szkoły obejmują organizację dodatkowych zajęć, w tym: zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć z zakresu indywidualizacji. Wykaz planowanych do realizacji zajęć dla uczniów oraz zasady uczestnictwa określa Regulamin projektu.

  1. Moda na sukces – Regulamin projektu
  2. Moda na sukces – Formularz zgłoszeniowy
  3. Moda na sukces – Formularz zgłoszeniowy _
  4. Moda na sukces – 2 zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
  5. Moda na sukces – Deklaracja udziału w projekcie
  6. Moda na sukces – Harmonogram zajęć