Menu Zamknij

Zwalnianie z zajęć

ZWALNIANIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA

W celu zwolnienia dziecka z lekcji, należy napisać zwolnienie według podanego wzoru. Zwolnienie należy przekazać nauczycielowi, z którego lekcji dziecko jest zwalniane.

Wzór zwolnienia ucznia z lekcji

Proszę o zwolnienie mojej córki/syna …………………………………………………………z zajęć lekcyjnych w dniu ……………………………o godzinie ……………………….
Biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko po opuszczeniu szkoły.

Czytelny podpis rodzica /opiekuna …………………………………………………………………….